Uppföljning och städkontroll för städ och lokalvård

Nyckeln till ett lyckat städavtal ligger i uppföljningsarbetet.

Oavsett hur välutbildad personal och hur bra kravspecifikation som finns att tillgå krävs uppföljning för att säkerställa att avtalad kvalitet också är levererad kvalitet.

Vi arbetar med riskbedömningar, rena städkontroller samt kvalitetssäkring genom revision av gällande städavtal. Städkontrollen kan genomföras som statuskontroll vid byte av utförare, traditionell okulärbesiktning eller INSTA 800. Besiktning kan även göras av golvvård och andra städrelaterade tjänster. Städrevison genomförs för att stötta beställaren vid uppföljning och kontroll av samtliga krav i avtalet.

Vi erbjuder

  • Riskbedömning av städprocesser
  • Statuskontroller vid leverantörsbyte
  • Kvalitetskontroller (avtals- eller stickprovskontroller)
  • INSTA-kontroll
  • Hjälp med kontroll av samtliga avtalade krav

Effekter

  • Säkerhetsställer leverantören levererar enligt överenskommelse (att ni som beställare får det ni betalat för)
  • En ren, snygg och trygg inomhusmiljö som t.ex. lever upp till Folkhälsomyndighetens allmänna råd för skolor och förskolor eller Socialstyrelsens hygienkrav inom vård och omsorg.
  • Bättre underhåll av ytmaterial och inredning i fastigheterna
  • Miljökrav efterlevs vid kontroll av att rätt kemikalier används
  • Bättre resultat i NKI-undersökningar (t.ex. AktivBo m.fl.)

Kontakta oss för snabb konsultation

Vi hjälper dig med kvalitetssäkring av städavtal, städkontroll, städupphandlingar och städutredningar.