Kvalitetssäkring av städavtal, städkontroll, städupphandlingar och städutredningar

Upphandling

Boragos team av anställda och samarbetspartners har lång erfarenhet av upphandling av städtjänster, både inom LOU och privata sektorn. Vi arbetar alltid med fokus på att kvalitetssäkra affären genom bra upphandlingar med tydliga modeller för kontraktstyrning under avtalstiden. Vi skapar rätt förutsättningar för ett lyckat avtal.

Utredning

Med hjälp av vår mångåriga erfarenhet av att arbeta med städorganisationer över hela Sverige har vi genom åren skaffat oss en enorm och unik kunskapsbank. Oavsett om ni upphandlar er städning eller driver den i egen regi gäller det att skapa rätt förutsättning för en ren, snygg och trygg inomhusmiljö.

Uppföljning

Vi arbetar med riskbedömningar, rena städkontroller samt kvalitetssäkring genom revision av gällande städavtal. Städkontrollen kan genomföras som statuskontroll vid byte av utförare, traditionell okulärbesiktning eller INSTA 800. Besiktning kan även göras av golvvård och andra städrelaterade tjänster. Städrevison genomförs för att stötta beställaren vid uppföljning och kontroll av samtliga krav i avtalet.

Genomför en kvalitativ städupphandling

...

Tycker ni att upphandlingar gällande städtjänster är komplext och resultatet sällan blir som ni önskar?

Vi hjälper er att få in anbud med rätt pris och kvalitet.

Boragos team av anställda och samarbetspartners har lång erfarenhet av upphandling av städtjänster, både inom LOU och privata sektorn. Vi arbetar alltid med fokus på att kvalitetssäkra affären genom bra städupphandlingar med tydliga modeller för kontraktstyrning under avtalstiden.

Våra referensprojekt uppvisar dokumenterade effekter. Vi skapar rätt förutsättningar för ett lyckade städavtal. Förutom vår spets inom städtjänster har vi även gedigen erfarenhet och kompetens inom upphandling av andra tjänster, varor och även inom entreprenad (bygg och anläggning).

Vi erbjuder

Hjälp med hela upphandlingsprocessen eller utvalda delar:

 • Förstudie (referenskalkylering, beställarorganisation, enkäter, mm)
 • Förfrågningsunderlag inklusive administrativa föreskrifter, kontraktsvillkor, kravspecifikationer och mängdförteckningar (AFF eller kundens egna mallar)
 • Annonsering
 • Utvärdering
 • Tilldelning
 • Kontrakt
 • Startmöten och kvalitetssäkring under avtalstiden
 • Upphandlingsjuridiskt stöd

Effekter

 • Tydlig kravspecifikation av tjänst och en relevant objektsförteckning
 • Få underlag och större valmöjlighet att välja utvärderingsmodell (golvpris, kvalitetsutvärdering mm)
 • Få rätt verktyg för drift och uppföljning av avtal
 • Kunskap att under utvärdering avgöra rimlighet i anbud

Genomför en korrekt städutredning

...

Vi ser till att din organisation hamnar i framkant.

Med hjälp av vår mångåriga erfarenhet av att arbeta med städorganisationer över hela Sverige har vi genom åren skaffat oss en enorm och unik kunskapsbank.

Oavsett om ni upphandlar er städning eller driver den i egen regi gäller det att skapa rätt förutsättning för en ren, snygg och trygg inomhusmiljö.

Metodiken som används är ”Total städkvalitet”. Vi kartlägger grunderna för städkvalitet:

 • Städavtal
 • Organisation, kompetens och resurser
 • Teknik och hållbarhet
 • Uppföljning och städkontroll

Vi erbjuder

 • Benchmark av städorganisationer – jämför kostnader och effektivitet med andra verksamheter.
 • Utvärdera befintliga städavtal
 • Kartläggning av total städkvalitet
 • Kalkylering (referenskalkyler)

Effekter

 • Faktabaserade beslutsunderlag inför outsourcing av städverksamhet alternativt återtagande av egen regi
 • Effektivisering eller utvärdering av din verksamhet
 • Hjälp med att strukturera och skapa interna eller externa överenskommelser och avta
 • Framtagning av faktabaserat underlag till besparingsprojekt

Uppföljning och städkontroll

...

Nyckeln till ett lyckat städavtal ligger i uppföljningsarbetet.

Oavsett hur välutbildad personal och hur bra kravspecifikation som finns att tillgå krävs uppföljning för att säkerställa att avtalad kvalitet också är levererad kvalitet.

Vi arbetar med riskbedömningar, rena städkontroller samt kvalitetssäkring genom revision av gällande städavtal. Städkontrollen kan genomföras som statuskontroll vid byte av utförare, traditionell okulärbesiktning eller INSTA 800. Besiktning kan även göras av golvvård och andra städrelaterade tjänster. Städrevison genomförs för att stötta beställaren vid uppföljning och kontroll av samtliga krav i avtalet.

Vi erbjuder

 • Riskbedömning av städprocesser
 • Statuskontroller vid leverantörsbyte
 • Kvalitetskontroller (avtals- eller stickprovskontroller)
 • INSTA-kontroll
 • Hjälp med kontroll av samtliga avtalade krav

Effekter

 • Säkerhetsställer leverantören levererar enligt överenskommelse (att ni som beställare får det ni betalat för)
 • En ren, snygg och trygg inomhusmiljö som t.ex. lever upp till Folkhälsomyndighetens allmänna råd för skolor och förskolor eller Socialstyrelsens hygienkrav inom vård och omsorg.
 • Bättre underhåll av ytmaterial och inredning i fastigheterna
 • Miljökrav efterlevs vid kontroll av att rätt kemikalier används
 • Bättre resultat i NKI-undersökningar (t.ex. AktivBo m.fl.)