013-24 55 00

Uppföljning

Oavsett hur välutbildad personal och hur bra kravspecifikation som finns att tillgå krävs uppföljning för att säkerställa att avtalad kvalitet också är levererad kvalitet.

Nyckeln till ett lyckat städavtal ligger i uppföljningsarbetet. Vi arbetar med riskbedömningar, rena städkontroller samt kvalitetssäkring genom revision av gällande städavtal. Inte minst i samband med avtalsslut eller start, men också löpande under avtalstiden. Det är vanligt att avtalsuppföljning är bristfällig eller inte görs alls.

Vill du veta mer?

Vi diskuterar ett upplägg utifrån era behov.

Avtalsstart, statuskontroll och/eller uppstartsmöte

Vi tar ansvar för avtalsstarten genom att tillsammans med kunden boka uppstartsmöten. Borago genomför även statuskontroller tillsammans med avgående och tillträdande städleverantör.
Detta arbete lägger grunden för en bra städkvalitet och ett bra samarbete.

Avtalsuppföljning under avtalstiden

Vi tar ansvar för att boka och genomföra drift- och kontraktsmöten. Detta arbete kompletteras ofta med städkontroller. Vid avtalsuppföljning säkerställs även att kraven i kontraktet följs och att städkostnaden är i linje med avtalade kostnader.

Städkontroll

Städkontroll bör ske en till fyra gånger per år. Som exempel ska, enligt nordisk städstandard, kvalitetskontroller ske fyra gånger per år. Vid städkontroll bör även städrum och städteknik följas upp. Kontrollerna sammanfattar vi i en rapport med förslag på åtgärder. Vi kan även följa upp detta med städleverantören.

Våra olika städkontroller:

  • Traditionell städbesiktning. Utifrån gällande avtal bedöms om städningen i olika rum är godkänd eller icke godkänd, tillika behov av förbättringsåtgärd.
  • Kvalitetsmätning enligt INSTA 800. Urval och genomförande sker i linje med standarden och gällande avtal.

eStädkvalitet
– ett system för att bedöma resultat och säkerställa rätt teknisk städkvalitet.

Systemet skapar spårbarhet och underlag att utvärdera. Som användare kommer du inte bara kunna jämföra resultat inom den egna organisationen, utan även i förhållande till branschen.