013-24 55 00

Vad är Städbarometern?

Borago Städbarometer riktar sig till kommuner, både för er som handlar upp städningen och utför den i egen regi. Idén om en städbarometer föddes för flera år sedan i samband med vårt arbete tillsammans med allmännyttiga och privata bostadsbolag. Där är NKI-resultat en naturlig del av utvärderingen av städleveransen. Vi har sedan utvecklat idén och kompletterat NKI, den upplevda kvaliteten med ekonomiska nyckeltal, MMI (Motiverad Medarbetarindex) och teknisk kvalitet.

Med vår städbarometer ska ni kunna utvärdera alla aspekter av er städleverans. Ni får relevanta KPI:er att styra er målbild mot och kan jämföra er med andra kommuner. Köp en eller flera moduler för att se ert nuläge och få en omvärldsanalys (”benchmark”), inom ett visst område eller över er totala städkvalitet. Ett optimalt verktyg för att kunna uppnå total städkvalitet helt enkelt.

Varför ska ni satsa på Städbarometern?

Nuläge – Skapa ett faktabaserat nuläge över er totala städkvalitet inom kommunen.

Behovsanalys – Identifiera svaga områden där behovet av förbättringar och fokus på insatser bör ligga.

Omvärldsanalys / Benchmark – Jämför er med andra kommuner, se hur de arbetar och vilka resultat det ger.

Slutsatser / Best practice – Få fram mönster och vilka sätt att organisera sin städning på som är framgångsrika och mindre framgångsrika.

Mål – Få relevanta och tydliga framgångsmått (KPI:er) inom varje område att styra er målbild mot.

Städbarometern är uppdelad i fyra olika moduler. 

Ni kan välja att köpa och delta i en eller flera.

I modul 1-3 samlas data in via enkätutskick till målgruppen för respektive modul. Ni väljer själva vilka personer som ska delta och levererar kontaktuppgifter till Borago via en separat mall. För modul 4 samlas data in av er städkontrollant, arbetsledare eller liknande.

Modul 1

Ekonomi

Generera enkla jämförbara ekonomiska nyckeltal för att analysera ert nuläge och jämföra er mot andra kommuner. Få reda på om er städverksamhet är effektiv och/eller om ni köper städning till ett pris som skapar sunda förutsättningar.

Modul 2

Upplevd kvalitet
(NKI)

Ger er en övergripande bild av er upplevda kvalitet ute i verksamheterna med relevanta städrelaterade mätpunkter. Dessa resultat kan sedan brytas ner på olika beställare, utförare och jämföras mot andra kommuner.

Modul 3

Medarbetare
(MMI)

Presenterar en medarbetareundersökning specifikt anpassad för städbranschen. En kritisk framgångsfaktor inom städning är personalen. Förutom kompetens och trivsel är det viktigt att säkerställa sunda arbetsvillkor.

Modul 4

Teknisk kvalitet

I grunden handlar städuppdraget om att det ska vara rent efter utförd städning på de ytor som ska städas. Med ett enkelt och användarvänligt städkvalitetsverktyg samlar er städkontrollant data i de dagliga kontrollerna.

Målgrupp

Alla kommuner som vill utvärdera och förbättra sin totala städkvalitet med hjälp av nyckeltal att styra sin verksamhet mot och jämföra sig med andra kommuner.

Avtalstid

Per kalenderår. Undersökningen genomförs årligen och deltagande sker löpande i abonnemangsform. Sista beställning för deltagande 2024 är den 25 april.

Insamling av data

I Städbarometern samarbetar vi med företaget Webropol. Data samlas in via Webropols enkätverktyg i ett system med hög datasäkerhet. Resultatet sammanställs i en enskild portal där filtrering och jämförelser kan göras och rapporter kan tas ut via ett eget inlogg. Varje år kommer Borago att sammanställa en kort analyserande rapport över årets totala resultat. Kommuners enskilda resultat är anonyma för andra kommuner, resultat kommer endast jämföras mot sammanställningar i olika kategorier.

Läs mer om Webropol »

Begär offert, detta ingår i priset

  • Insamling av data via enkätutskick
  • Sammanställning och presentation av data
  • Framtagning av nyckeltal för att utvärdera och jämföra sig med andra kommuner
  • Tillgång till egen portal för filtrering av data, benchmark mot andra kommuner, utskrift av rapporter, spårbarhet år för år mm
  • En sammanfattande årlig rapport med analyser och slutsatser från årets städbarometer
  • Möjligheten att bli utsedd till årets kommun i olika kategorier kopplat till upplevd kvalitet och medarbetarnöjdhet

Jag vill ha mer information om Städbarometern

Kontakta oss

14 + 6 =

Har du frågor eller behöver hjälp? Vi finns här.

Kontakta mig eller en av våra säljare så hjälper vi dig att reda ut frågetecken.

Thomas Andersson
Affärsområdeansvarig / Konsult
thomas.andersson@borago.se
0709-17 16 16

Bakgrund

Vi har i många år utvecklat en grundmetodik i vårt arbete som vi valt att kalla ”Total städkvalitet”. Det innebär att städning måste ses utifrån olika aspekter och utvärderas i sin helhet. För att konkretisera detta har vi delat upp städleveransen i fyra block; 1. Ekonomi och nyckeltal, 2. Upplevd kvalitet, 3. Medarbetare och 4. Teknisk kvalitet. Vilket också speglar de olika modulerna i Städbarometern.

Vi har sedan 1994 hjälpt över två tredjedelar av landets kommuner med olika städrelaterade uppdrag inom utredning, upphandling, utbildning och uppföljning. Ett stort problem som vi upptäckt kopplat till städleveransen är avsaknad av transparens och fakta. Ofta utvärderas städningen baserat på enskilda personers åsikter, känslor och den data som finns säger inte så mycket då det saknas referenspunkter att jämföra sig mot.

Olika typer utförandeformer kan skapa olika typer av obalans i den totala städkvaliteten. Vissa kommuner kan till exempel ha extremt ”bra” ekonomiska nyckeltal i billig städning vilket leder till låg upplevd och teknisk kvalitet samt osunda arbetsvillkor. Motsatsen är ineffektiva kommuner med hög städkostnad, men där de övriga nyckeltalen är starka. Det finns ofta tydliga paralleller mellan ekonomi, kvalitet och arbetsvillkor, men det är inte så enkelt att mer pengar innebär att allt blir bättre. Var ligger lägsta godtagbara nivå? Vid vilken nivå minskar marginalnyttan? Finns det exempel där billig städning kan vara bra och tvärtom? Vilka faktorer beror det i så fall på? Detta är några av frågorna Städbarometern kan svara på.

Under hösten 2022 gjorde vi tillsammans med några kommuner ett pilotprojekt där vi testkörde idén och responsen har varit god. Redan under piloten syntes mönster och ju fler kommuner som deltar desto tydligare kommer mönster att framträda. Vi är övertygade om att Städbarometern på sikt kan vara ett verktyg som förändrar och förbättrar hela Sveriges sätt att leverera städning inom kommunala fastigheter. På resan dit kommer Städbarometern förse er kommuner med relevanta, standardiserade och opartiska framgångsmått i form av olika KPI:er som ni kan styra ert uppdrag mot.

Tillsammans utvecklar vi städbranschen.